Nanoszenie warstw

Tworzywa płynne lub upłynnione najczęściej przetwarza się przez naniesienie cienkiej warstwy tworzywa na podłoże, gdzie po zestaleniu tworzy ciągłą stałą powłokę. Powłokę silnie sczepioną z odpowiednio przygotowanym podłożem pozostawia się na podłożu; spełnia ona wówczas zadanie warstwy ozdabiającej lub ochraniającej podłoże. Powłokę utworzoną na podłożu z naniesioną warstwa rozdzielającą zdejmuje się z podłoża; taka powłoka stanowi kształtkę powłokowa. Najprostszym sposobem nakładania tworzywa jest nanoszenie pędzlem lub lopalką. W bębnie nanosi się upłynnione tworzywo na drobne przedmioty użytkowe. W tym celu przedmioty umieszcza się w obracającym się bębnie wypełnionym tworzywem w określonej ilości lub w nadmiarze. Zestalenie tworzywa następuje w podwyższonej temperaturze. Podczas natryskiwania następuje rozpylenie upłynnionego tworzywa na podłoże. W podobny sposób przebiega natryskiwanie płomieniowe pasty. Podczas przejścia pasty przez obszar płomienia następuje rozpuszczenie żywicy w zmiękczaczu, a po zetknięciu się z chłodnym podłożem — żelowanie żywicy. Z innych metod nanoszenia tworzywa na podłoże należy wymienić: nanoszenie elektrostatyczne — polegające na rozpyleniu tworzywa w polu elektrostatycznym, wylewanie — polegające na wyciskaniu tworzywa przez dyszę na podłoże, jednak bez wywołania jego rozpylenia, nanoszenie anodowe — podczas którego zachodzi osadzanie cząstek tworzywa będącego emulsją stanowiącą elektrolit na metalowe lub niemetalowe i porowate podłoże, maczanie — polegające na zanurzaniu przedmiotów w kąpieli tworzywa, oraz powlekanie formujące — polegające na wtarciu upłynnionego tworzywa w nośnik.
narzędzia do obróbki drewna program do faktur crm crmvision.pl geotechnology